Aktuellt

Vindkraft är ett ganska nytt intresse. Även om man i princip gillar vindkraft är det viktigt att anläggningarna hamnar på platser som inte behövs bättre för andra intressen. Översiktsplanering, ÖP och Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett par sätt att lösa problem i samband med intresse av att ta mark i anspråk för vindbruk.

Gävleborgs fäbodförening har ägnat en hel del tid åt att ge synpunkter på önskemål om exploatering för vindbruk i fäbodskogen mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

De erfarenheterna har ställts samman till föreningens policy för vindbruk. Arbetet anmäldes vid Gävleborgs fäbodförenings årsmöte 2011 då styrelsen fick uppdraget att fullfölja. Till grund för ställningstagandena ligger internationella konventioner om hushållning med naturresurser och kulturarv.

Vi har nu ett dokument som framhåller föreningens erfarenheter och kan ge grund för all slags planering när man funderar på exploatering. Det riktar sig främst till våra kommuner och alla de exploatörer som undrar hur vindarna blåser. Även markägare bör kunna läsa med utbyte. Vi tror att vår policy har ett allmänt intresse.

Läs GFF: Policy för vindbruk  PDF 

Se även Yttranden och skrivelser som Gävleborgs Fäbodförening gjort:
Samrådsyttrande om vindkraft PDF
2007-09-14