Föreningsmeddelanden

 .Årsmöte 24 mars 2013.  

  Välkommen till mötet ◦ med Dina idéer

Samling i Lövlundaskolan i Kilafors (röda byggnaden vid Tuppen)

10:30 med förberedelser av lunchen samt småprat

11:00 börjar en gemensam lunch och fika sedan har vi

ÖPPET FORUM” där deltagarna själva berättar om sin syn på fäbodbruket och framtiden för fäbodbruket och sig själv.

 

Vad vill vi ha ut av GFF och vad kan man ge. Idéer!!

Vi ställer upp med en eller två drivna ”moderatorer”

som håller i deltagarna så att ”alla” får luft

och/eller något annat också? Kom med inspel! 

13:30 – 14:00 begynner Årsmötesförhandlingar

 

 Välkomna – och ta gärna med bekanta

Glöm inte medlemsavgiften: 250:- för år 2013  

plusgirokonto  430 24 37 – 1

 

Avslut med fika och eftersnack, för dem som vill.

Förslag till dagordning för årsmötet. (Följer stadgarnas § 7)

Mötet öppnas

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Fråga om ej röstberättigad är närvarande

Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna

Fastställande av dagordning

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser med sammanfattning av redovisade projekt

Bokslut och revisorernas berättelse                                                                         Träff på Torpets fä

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag från styrelsen: Nästa års medlemsavgift

Behandling av inkomna motioner

Fråga om ersättning till föreningsfunktionärer

Val på ett år av ordförande i föreningen

Bestämmande av antalet övriga ledamöter i styrelsen

Val på två år av halva antalet ordinarie ledamöter i styrelsen

Val på två år av halva antalet suppleanter i styrelse

Val på ett år av två revisorer jämte deras personliga suppleanter

Val på tre år av en ledamot i valberedningen, samt sammankallande

Övriga ärenden (FSF, kontaktpersoner, webbsida m.m.)

Årsmötet avslutas

– Medlems ärenden till årsmötet skall vara lämnade till styrelsen senast två veckor före mötet.

Verksamhetsberättelse 2010 PDF

Klicka på länken om ni inte har .
Det är ett gratisprogram som inte innehåller virus.