Rovdjur

De stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och kungsörn bedöms vara så få i vårt land att arterna ännu inte kan betraktas som långsiktigt livskraftiga. Målet är att Sverige ska ha livskraftiga stammar av de nämnda arterna. Beträffande verksamhet inom jordbruk och rennäring skall förekomsten av rovdjur inte hindra möjligheten att där bedriva djurskötsel."

Citat ur Gävleborgs Fäbodförenings Grundläggande principer för ställningstaganden i rovdjursfrågor. Hela skriften finns som PDF-fil. Öppnas i eget "fönster".

 

Frågor om kommersiell förevisning av vilda rovdjur.

Gävleborgs fäbodförening riktar på förekommen anledning några frågor till Jordbruksverket om rovdjursturism. Klicka här för att se PM och frågor. Eftersom flera institutioner kan vara berörda av frågorna sänds brevet i kopia även till Naturvårdsverket, Konsumentverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Veterinärmedicinska anstalten, Tillväxtverket, Visit Sweden, Länsstyrelsen X, Lantbruksuniversitetet Adm; CBM/Naptek; SOL, VSC, Svenskt Näringsliv, Svenska Turistföreningen, Rovdjurscentret De 5 Stora och Destination Järvsö. Vi förutsätter att Jordbruksverket samordnar sitt svar med övriga berördas men tar gärna emot också separata svar.Innan vi ställt dessa frågor har föreningen haft kontakt med föreningen Sveriges Fäbodbrukare och fått synpunkter därifrån. Utom de frågor som listas i PM säger vi att det också är intressant att få belyst vilka uppfattningar det finns om att förevisning av rovdjur i ”vilt tillstånd” bedöms ha fördelar framför förevisning i djurparker; t.ex. minskad byteskonkurrens med t.ex. järv och örn, minskad störning av tamdjur, minskad oro för rovdjur, stärkt turistnäring, förstärkt informationsbudskap etc. Kopia av brevet skickas för kännedom även till Landsbygds- och Miljödepartementen liksom till Riksföreningen, Värmlands säterbrukareförening och Dalarnas fäbodbrukareförening.

Fäbodföreningen har yttrat sig över Åke Petterssons uppmärksammade utredning om Rovdjuren och deras förvaltning. 

Remisstiden gick ut den 2 juni 2008.

Yttrandet inleds med konstaterandet att det är svårt att bli sedd, hörd och förstådd när man är liten. Sedan refereras antalet vargar, lodjur och björnar, som utredningen anser finns i Sverige.

Antalet blir 4 700 rovdjur, och då är inte järv och kungsörn medräknade. Mot detta ställer fäbodföreningen Jordbruksverkets mycket omdiskuterade uppgift om 230 stycken fäbodar i bruk här i landet. Det blir ungefär 20 stycken stora rovdjur per brukad fäbod.

Frågan är: Vad är mest hotat och vilket behöver de största insatserna för bevarande?

Sedan lyfter föreningen fram den för fäbodbruket kanske viktigaste formuleringen i hela det "Pettersonska betänkandet":

Rovdjursetablering kan ibland motverka bevarandet av andra arter som har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det gäller bl. a. i fäbodbruket. Rovdjurens närvaro kan försvåra arbetet med att hålla liv i utrotningshotade tamdjursraser liksom av sällsynta växtarter på betesängar som hålls öppna genom fäbodbruket. En stor del av det vi vill bevara genom naturvården är kulturmarker med höga biologiska värden. Naturvården måste kunna se och värdera helheten och undvika att isolera olika naturvårdsprojekt från varandra.

Rovdjuren och deras förvaltning. SOU 2007:89, sidan 590

Läs hela yttrandet och många andra yttranden från Gävleborgs fäbodförening under rubriken YTTRANDEN & PM